تیم ما

بهراد قاسمی ؛ موسس

 

حسام شرزوانی ؛ نویسنده

 

پرهام طایفه ؛ حسابدار